Wettelijke bepalingen

Disclaimer

Doel van de website

De website www.wandelpunt.be (alias www.wandelpunt.info) heeft tot doel om informatie ter beschikking te stellen waarmee wandelaars hun trips beter kunnen voorbereiden. 

Alle informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk advies beschouwen.

Gebruik van de website

Wandelpunt besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Wandelpunt dit niet garanderen. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Wandelpunt de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wandelpunt wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast of verwijderd worden.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Hij zal uw opmerkingen met veel aandacht bekijken en zo nodig de inhoud van de website aanpassen. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.

Wandelpunt spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wandelpunt kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Wandelpunt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, gebeurlijke ongevallen, beschadiging aan wandelmateriaal, beschadiging van uw computermateriaal, beschadiging van uw programma’s of gegevens op uw computersysteem.

Hyperlinks en verwijzingen naar andere informatiebronnen

Op deze website wordt u soms met (hyper)links of verwijzingen doorverwezen naar andere websites en naar informatie op andere informatiedragers zoals boeken, tijdschriften, kaarten of andere bronnen die door derden worden beheerd. 

Wandelpunt beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van deze inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. 

De hyperlinks naar andere sites, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. 

Wandelpunt aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites of andere informatiebronnen en hun inhoud.

Respect voor jouw privacy

Wandelpunt respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. 

Deze privacyverklaring geeft het beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en-bescherming van:

Wandelpunt

  • Halfbunderweg 19
  • 2620 Hemiksem

Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u via ons contactformulier contact opnemen.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens om u onze nieuwsbrief te kunnen toesturen, om te kunnen antwoorden op een vraag die u stelde of om met u te kunnen communiceren over uw reacties of aanvullingen op een artikel of bericht op Wandelpunt.be.

Wanneer en hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens indien u zich via een webformulier inschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer u via een webformulier of op een andere manier (telefonisch, post, mondeling) met ons wenst te communiceren. 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken de gegevens die wij nodig hebben om met u te kunnen communiceren. 

Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw aanspreektitel, naam, adres, telefoon, geboortedatum en geboortedag, e-Mail adres en IP-adres.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens tot ze niet meer nodig zijn voor onze onderlinge communicatie (actief en historiek) of tot u te kennen geeft dat u uw gegevens bij ons wenst te wissen. U kan dit te kennen geven via ons contactformulier.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij om IT technische redenen, bijvoorbeeld voor het betrekken van IT cloudservices zoals website hosting of e-mail service providing.

Een overzicht van de verwerkers waar wij een beroep op doen, kan u bekomen op verzoek. 

Wij geven uw gegevens niet door buiten de Europese Unie tenzij om beroep te doen beroep doen op IT cloudservices.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. 

De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie hieromtrent, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe men deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de beheerder van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de tekstuele en multi-media informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren. Elk gebruik of reproductie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan, tenzij mits schriftelijke toestemming van Wandelpunt.

Over het gebruik of de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Wandelpunt behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie en op de website zelf.

Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van de Wandelpunt of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe Wandelpunt of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Wandelpunt bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Wandelpunt wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. 

Wandelpunt mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

U stemt ermee in dat Wandelpunt de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. 

Raadplegingen van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbank te brengen.